OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”). 

Definicje: 

 1. administrator danych – oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele, zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych, 
 1. dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, 
 1. organ nadzorczy – oznacza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
 1. państwo trzecie – oznacza państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 
 1. podmiot przetwarzający (procesor) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych, 
 1. przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, 
 1. serwisy Internetowe DOMASZ ROBOTICS  sp. z o.o. – oznacza  strony internetowe DOMASZ ROBOTICS  sp. z o.o. w domenie  https://www.domaszrobotics.com.pl/  

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. ogranicza się do niezbędnego minimum, które pozwala świadczyć usługi na profesjonalnym poziomie oraz wykonać obowiązki wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

1. Administrator danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. z siedzibą w Dominowie, ul. Centralna 16, 63-012 Dominowo.  

Wszelkie uwagi związane z przetwarzaniem przez DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. danych osobowych mogą Państwo kierować na adres email: biuro@domaszrobotics.com.pl  

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych 

DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia działalności, której głównym przedmiotem jest sprzedaż produktów, usług i rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii systemów IT dla przemysłu, automatyki i robotyki przemysłowej. 

Dane osobowe przetwarzane są w szczególności ze względu na następujące cele: 

a) podejmowanie kontaktu przedsprzedażowego z dostawcami/kontrahentami w celu przekazania informacji handlowych, 
b) podejmowanie kontaktu w celach marketingowych, 
c) zawieranie oraz realizacja umowy u dostawcy/kontrahenta, 
d) świadczenie usługi wsparcia technicznego, 
e) świadczenia usługi obsługi gwarancyjnej i serwisu pogwarancyjnego, 
f) świadczenia usługi szkoleniowej, 
g) zapewnienia korzystania z serwisów internetowych. 

Głównym celem przetwarzania Państwa danych przez DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. jest wypełnianie zobowiązań umownych, konieczność wywiązania się z obowiązków prawno-podatkowych oraz prowadzenie marketingu produktów i oferowanych usług. 

 

3. Podstawy przetwarzania danych osobowych 

DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe na następujących podstawach: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu, przesyłania informacji handlowych oraz treści marketingowych, 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, 
c) art. 6 ust. 1 lit. c  RODO – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. (w szczególności obowiązków sprawozdawczych oraz podatkowych), 
d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o., w szczególności związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy, prowadzeniem marketingu bezpośredniego, a także w celach statystycznych i archiwizacyjnych, obsługi reklamacji, skarg i wniosków, obsługi kierowanych do DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. zgłoszeń i zapytań, analizy, organizowania i ulepszania świadczonych usług. 

 

4. Odbiorcy 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą współpracownicy DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o., którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp oraz podmioty, przy pomocy których DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. wykonuje umowę. 

Odbiorcami mogą być w szczególności: 

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. (dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, dostawcy usług kurierskich lub pocztowych, firmy transportowe i spedytorskie), 
b) krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE, sądy. 
 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

5. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi jednak świadczenie przez DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. usług i oferowanie produktów z uwzględnieniem celów przetwarzania, a w szczególności udziału Państwa w procesach sprzedażowych oraz marketingowych i otrzymywanie informacji handlowo-marketingowej. 

2. Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) dostępu – uzyskania od DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
b) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, (art. 15 ust. 3 RODO); 
c) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO); 
d) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o.  nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); 
e) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: 

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych, 
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, 
 • DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 

f) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o., oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO); 
g) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o., z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o., DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO); 
h) w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w dowolnym momencie mają Państwo prawo do jej cofnięcia, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@domaszrobotics.com.pl. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udział w marketingowych, uniemożliwi świadczenie przez DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. usług związanych z tym procesem, a w szczególności przesyłanie informacji handlowo-marketingowej. 

3. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw powinni Państwo skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chcecie Państwo skorzystać. 

4. Maja Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, z którym można kontaktować się w następujący sposób: 

a) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu. 

 

6. Rodzaj danych osobowych 

Współpraca pomiędzy Państwem a DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. wiąże się z przetwarzaniem w szczególności następujących kategorii danych: 

a) imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, 
b) numery posiadane we właściwych rejestrach – numer NIP lub REGON, 
c) dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, faxu, 
d) stanowisko zajmowane w organizacji, 
e) numer rachunku bankowego. 

Podanie danych określonych powyżej jest niezbędne dla celów zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi współpracy pomiędzy Państwem a DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o.. 

 

7. Okres przetwarzania danych 

Cel przetwarzania Okres przetwarzania 
Wypełnianie zobowiązań umownych Okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem oraz DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. 
Archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, takich jak ustawa o rachunkowości i ustawa – Ordynacja podatkowa Okres wskazany w odpowiednich przepisach; co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury, rozwiązanie umowy 
Dochodzenie roszczeń, obrona przed roszczeniami Okres przedawnienia roszczeń – nie dłużej niż przez 6 lat od zajścia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia. 
Przetwarzanie danych na cele marketingowe Okres, przez jaki przetwarza się dane w konkretnym przypadku udzielonej zgody. 

 

8. Środki zabezpieczające dane osobowe 

Stosowane metody zabezpieczeń są zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi prywatności oraz bezpieczeństwa danych. Stosujemy w szczególności właściwe środki techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, nabyciem lub dostępem. 

Pracownicy/współpracownicy podmiotów DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o., uzyskują dostęp do danych na podstawie upoważnienia – zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych w celu ich ochrony i zachowania poufności. Pracownicy/współpracownicy podmiotu z DOMASZ ROBOTICS sp. z o.o. zobowiązani są do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. 

Budynki i systemy wykorzystywane do przetwarzania danych są bezpieczne, stosowany jest wyłącznie wysokiej jakości sprzęt i oprogramowanie, które jest regularnie aktualizowane. 

POLITYKA COOKIES – PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. Definicje
  1.1. Administrator – Domasz Robotics sp. z o.o. z siedzibą w Dominowie. 
  1.2. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
  1.3. Polityka cookies– niniejsza Polityka cookies. 
  1.4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://domaszrobotics.com.pl/
  1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis. 
 2. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie?
  2.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego. 
  2.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celu prowadzenia anonimowych statystyk.  
  2.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika). 
 3. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie? 
  3.1. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie: 
  • Niezbędne Pliki cookie – Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
  • Opcjonalne Pliki cookie – Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies: 
   • funkcjonalne – (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak: cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy,
   • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.), 
 4. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?
  4.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich – serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis gov.pl, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to: w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
 5. Jak długo przechowywane są Pliki cookie? 
  5.1. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:  
  • Sesyjne Pliki cookie – Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie. 
  • „Stałe” Pliki cookie – „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść. Poniżej znajduje się lista plików cookie wraz z okresem ich żywotności: 
   • Google Analytics:
    • Statystyki (zliczanie i śledzenie wyświetleń stron) – 1 rok
    • Statystyki (zliczanie i śledzenie wyświetleń stron) – 2 lata
   • Google Fonts:
    • Marketing/śledzenie (żądanie adresu IP użytkownika) – brak daty wygaśnięcia żywotności,
   • YouTube:
    • Funkcjonalne (określanie przepustowości) – 6 miesięcy
    • Marketing/śledzenie (przechowywanie preferencji użytkownika) – 8 miesięcy
   • PolyLang:
    • Funkcjonalne (zapis preferencji językowych) – brak daty wygaśnięcia żywotności
 6. Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies? 
  6.1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.
  6.2. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala: 
  • pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Serwisie oraz zaufanych partnerów Administratora;
  • wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;
  • zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.
 7. Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej? 
  7.1. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu. 
  7.2. Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies w ustawieniach przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne. W przeglądarce – Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.
  • Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję. 
  • Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. 
  • Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. 
  • Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. 
  • Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 
 8. Zmiany Polityki prywatności 
  8.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  8.2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 marca 2023 r..